1 - Politieke besluitvorming
havo/vwo
                   
2 - Massamedia
havo/vwo
                    
3 - Mens en werk
havo/vwo
                    
4 - EU, internationale betrekkingen
vwo en havo

5 - Maatschappijwetenschappen, een inleiding
havo/vwo
                    
6 - Ontwikkelingssamenwerking
havo/vwo
                    
7 - Criminaliteit en rechtsstaat
havo/vwo

8 - Milieu en beleid
havo/vwo

9 - Multiculturele samenleving
havo/vwo

Klik hier voor een overzicht examen maatschappijleer havo en vwo. Gratis downloaden. Te bekijken en printen met Acrobat reader.

1 - Actua.ml
Politiek besluitvorming
(havo / vwo)

Dit boek dekt de complete examenstof stof voor havo en vwo.

Onmisbaar en geactualiseerd CSE-eindexamenboek i.v.m. gewijzigde CSE-eindtermen havo en vwo zie Uitleg (Gele katern) en www.eindexamen.nl
Ook goed bruikbaar voor het gemeenschappelijke deel havo en vwo.
De eerste methode in Nederland voor maatschappijleer voor het cse met een differentiatie tussen havo en vwo.
Geschreven volgens de nieuwste eindtermen !

Politieke besluitvorming is geschreven volgens de 'Toelichtingen bij de eindtermen van de domeinen Vaardigheden en benaderingswijze, Politieke besluitvorming, Mens en Werk en Ontwikkelingssamenwerking uit het examenprogramma profielen vwo (vrije deel)'. Ons materiaal voldoet dus volledig aan de gevraagde eindtermen op het cse! Dit boek dekt de complete examenstof stof voor havo en vwo. Voor vwo dient u dit aan te vullen met EU, internationale betrekkingen (zie hieronder op deze folder).

Didactische opzet

Het is een leer/werkboek. Dus leerstof en vragen in één. Leerlingen weten precies wat ze moeten kennen met de handige vragen: ‘Wat moet ik kennen?' Na elk thema zijn er opdrachten naar aanleiding van bronnenmateriaal in stijl van het cse-eindexamen. Ze vormen een goede training voor het cse. Het materiaal wordt in de vorm van een A4-boek aangeboden. In het docentenmateriaal staan de antwoorden op de opdrachten en didactische tips en hoe u dit materiaal binnen de bestaande methoden kunt in- en toevoegen.

Opzet: Leer/werkboek A4-formaat
De omvang is 144 pagina's.
De prijs bedraagt ca € 12,95

ISBN: 978 9949 1701108 

Inhoud van Politieke Besluitvorming

Hoofdstuk 1: Politiek, staat en macht

Hoofdstuk 2: Nederland een rechtsstaat en democratie


Hoofdstuk 3: De vertegenwoordigende lichamen en Trias Politica


Hoofdstuk 4: Adviesorganen, ambtenaren en massamedia


Hoofdstuk 5: Politieke participatie


Hoofdstuk 6: Het proces van politieke besluitvorming: modellen


Hoofdstuk 7: Politieke cultuur, ideologieën en partijen


Hoofdstuk 8: Het politieke besluitvormingsproces: democratische tekortkomingen


Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.
Bestelt u de docentenhandleiding, maar wilt u de toetsen en antwoorden ook digitaal ontvangen (op cd), dan kan dat (€ 25).

2 - Actua.ml Massamedia (havo / vwo)

Dit boek dekt de complete examenstof stof voor havo en vwo.

Compleet leer/werkboek over het onderwerp massamedia.
144 pagina's
isbn: 978 9491 70115
Prijs: € 12,95.

Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.

Alle prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten.

 

3 - Mens en werk (havo / vwo)

Opzet: Leer/werkboek A4-formaat
De omvang is 144 pagina's.
De prijs bedraagt € 12,95

ISBN: 978-90-75982-51-0 

Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.
Bestelt u de docentenhandleiding, maar wilt u de toetsen en antwoorden ook digitaal ontvangen (op cd), dan kan dat (€ 25).

4 - EU, internationale betrekkingen 
                                         (vwo / havo)

Verplicht in examen vwo ! (dekt samen met Politieke besluitvorming het complete domein).

Deze leerstof voor vwo ontbreekt of is niet helemaal volledig in bestaande methodes. Het is geschreven in heldere leerlingentaal, conform de eindtermen vwo, met een duidelijke structuur en veel opdrachten in de stijl van het centraal schriftelijk examen.
En uitermate docentvriendelijk, want u hoeft nu niet zelf materiaal samen te stellen. Dit boekje kan ook uitstekend gebruikt worden in het gemeenschappelijk deel van maatschappijleer als keuzethema van de school voor vwo en havo! Zo heeft u de beschikking over een nieuw en actueel thema.

Opzet: Leer/werkboek.
ISBN: 978 9075 98 27 3 2 
Formaat: A4; 64 pagina's

Prijs: € 9,95

Er is de afgelopen jaren de nodige onrust ontstaan omdat er daadwerkelijk vragen over internationale politiek werden gesteld in het examen.
Om aan de exameneisen te kunnen voldoen heeft drs. H.J.M. Francort zijn medewerking verleend aan het tot standkomen van dit boek om de ontstane leemte op te vullen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Internationale interdependentie .
1.1 Internationale afhankelijkheid
1.2 Belemmerende factoren voor internationale
samenwerking
1.3 Vormen van internationale samenwerking

Hoofdstuk 2: Europese internationale organisaties
2.1 1945-1980: beginnende Europese samenwerking
2.2 1980-heden: een nieuwe impuls met de Unie-gedachte
2.3 De bestuursstructuur van de Unie
2.4 De ‘werkelijke’ besluitvorming
2.5 Het democratisch tekort of democratisch deficit
2.6 Problemen met betrekking tot de EU
2.7 De Europese grondwet van 2004
2.8 De EU: een supranationale organisatie
2.9 Raad van Europa

Hoofdstuk 3: De Verenigde Naties

3.1 Doelstellingen
3.2 Overlegorganen in de VN
3.3 Vluchtelingenverdrag van Genève

Hoofdstuk 4: Internationale relaties
4.1 Internationale relaties tijdens de Koude Oorlog
4.2 Einde van de Koude Oorlog en nieuwe
internationale betrekkingen
4.3 Het beeld van internationale orde en interdependenties

 

5 - Actua.ml
Maatschappijwetenschappen, een inleiding 
(havo / vwo)

Sociale wetenschappen, onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen

Heeft u ook steeds dat uw leerlingen op het centraal schriftelijk eindexamen bepaalde vragen over onderzoeksvaardigheden, benaderingswijzen, sociaal-wetenschappelijke begrippen enzovoort missen, omdat het vaak niet eenduidig en gegroepeerd in de examenkaterns staat? We hoeven hierbij maar te denken aan de examens! Het CEVO-cse-programma vereist dit onderdeel van het programma van uw leerlingen.
De methode Actua.ml biedt nu een oplossing. In het katern 'Maatschappijwetenschappen, een inleiding. Sociale wetenschappen, onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen' worden al deze zaken die op het cse gevraagd kunnen worden behandeld. In overzichtelijke hoofdstukken wordt een inleiding gegeven op het feit dat maatschappijleer meestal het enige vak is op een middelbare school dat een goede inleiding vormt op de sociale wetenschappen. Vervolgens worden de vier benaderingswijzen van maatschappijwetenschappen (politiek-juridische, sociaal-economische, sociaal-culturele en de veranderings- en vergelijkende benaderingwijzen) duidelijk geschetst. De begrippen uit de sociaal-economische en sociaal-culturele benaderingswijze worden hierbij ook vermeld en toegelicht. Tenslotte worden de onderzoeksvaardigheden van het vak maatschappijwetenschappen (gebaseerd op de sociale wetenschappen) in heldere leerlingentaal besproken met daaraan gekoppeld een aantal relevante basisbegrippen.
Dit katern is een leer/werkboek. Dus leerstof en opdrachten in één. Leerlingen weten precies wat ze moeten kennen met de handige vragen 'Wat moet ik kennen?'. Na elk hoofdstuk zijn er opdrachten naar aanleiding van bronnenmateriaal in stijl van het cse-eindexamen. Het materiaal wordt in de vorm van een A4-katern aangeboden.

In de docentenhandleiding treft u de antwoorden op de opdrachten.

In dit handige boekje wordt ook steeds een onderscheid gemaakt tussen havo en vwo-stof.

Dit katern biedt u daadwerkelijk de zekerheid dat leerlingen vragen hieromtrent op het cse kunnen beantwoorden.

Dit katern sluit zeer goed aan bij de havo- en vwo-katerns 'Politieke besluitvorming', 'Ontwikkelingssamenwerking' en 'Massamedia'. Het katern is verder bij elke andere methode uitstekend te gebruiken!

Natuurlijk is dit handige katern ook uitstekend te gebruiken als inleiding in het vak maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel, als u de relevantie van maatschappijleer als inleiding op de sociale wetenschappen wilt benadrukken en aangeven.

Titel: 'Maatschappijwetenschappen, een inleiding. Sociale wetenschappen, onderzoeksvaardigheden en benaderingswijzen'
Auteur: drs. H.J.M. Francort

isbn: 978 9075 982503
Omvang: 48 pagina's A4
Prijs: €
8,50 per stuk

Prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.
Bestelt u de docentenhandleiding, maar wilt u de toetsen en antwoorden ook digitaal ontvangen (op cd), dan kan dat (€ 25).

6 - Actua.ml Ontwikkelingssamenwerking
(havo / vwo)

bruikbaar als schoolexamenboek. 

Havo-schoolexamenboek met maatschappijwetenschappen als cse-vak (profiel- of vrije deelvak).
Ook zeer bruikbaar voor het gemeenschappelijke deel havo als keuzethema.
De eerste methode in Nederland voor maatschappijwetenschappen voor het cse met een differentiatie tussen havo en vwo.

Dit complete boek van 112 pagina's dekt alle examentermen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking voor zowel havo als vwo. Vwo-opdrachten zijn aangegeven. In veel bestaand materiaal moet de havo-docent zelf maar uitzoeken wat hij/zij kan laten vervallen voor de havo. Veel docenten vinden dat ze weinig lesuren op de havo hebben voor het vak maatschappijwetenschappen als examenvak. Vindt u ook dat u zo veel stof op de havo moet behandelen voor de schoolexamens? De duidelijke differentiatie tussen havo en vwo in deze methode brengt de havo-stof terug tot de verplichte eindtermen en tot zeer aanvaardbare proporties (ca. 10 lessen).
Dit boek wordt in A4-formaat aangeboden. Voor u als docent kunt u ook de Docenteninfo krijgen met tips en antwoorden op opdrachten en toetsmateriaal voor het schoolexamen (op diskette).

Prijs: Ontwikkelingssamenwerking: € 12,95
ISBN: 978 9075 9823 0 5

Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.
Bestelt u de docentenhandleiding, maar wilt u de toetsen en antwoorden ook digitaal ontvangen (op cd), dan kan dat (€ 25).

 

7 - Criminaliteit en rechtsstaat (havo/vwo)

In dit boek komen rechtsstaat en criminaliteit aan bod.

Erratum bij de eerste druk (Erratum in Word).

Opzet: Leer/werkboek A4-formaat (gelijmd, geperforeerd)
De omvang is 160 pagina's.
De prijs bedraagt € 13,95
ISBN: 978 9075 982770

Docentenhandleiding (in een map): € 25,00 met daarin de antwoorden op de toepassingsvragen en veel toetsvragen met bronnen in cse-stijl met antwoorden.
Bestelt u de docentenhandleiding, maar wilt u de toetsen en antwoorden ook digitaal ontvangen (op cd), dan kan dat (€ 25).

Inhoud Criminaliteit en rechtsstaat

Hoofdstuk 1: De moderne rechtsstaat

Hoofdstuk 2: Wat is criminaliteit?

Hoofdstuk 3: Omvang van de criminaliteit

Hoofdstuk 4: Criminaliteit: een sociaal en politiek
probleem

Hoofdstuk 5: Het Nederlandse strafrecht

Hoofdstuk 6: Rechterlijke en uitvoerende macht

Hoofdstuk 7: De uitvoerende en de wetgevende
macht

*Hoofdstuk 8: Internationale invloed op beleid- en
regelgeving over criminaliteit

Hoofdstuk 9: Functies van en theorievorming over
strafrechtelijke sancties

Hoofdstuk 10: Theoretische verklaringen van
criminaliteit

 

8 - Actua.ml Milieu en beleid (havo/vwo)


Opzet: Leer/werkboek A4-formaat (gelijmd, geperforeerd)
De omvang is 128 pagina's.
De prijs bedraagt € 12,95
ISBN: 978 9075 9823 7 4

Inhoud Milieu en beleid

Hoofdstuk 1: Het milieu als maatschappelijk probleem

Hoofdstuk 2: De mens en het milieu

Hoofdstuk 3: De Nederlandse overheid en milieubeleid

Hoofdstuk 4: Internationale overheden en de mondiale milieuproblematiek

Hoofdstuk 5: Milieu, cultuur en politiek

Hoofdstuk 6: Een voorbeeld van een groot milieuprobleem: de klimaatcrisis

Auteur van de boeken is drs H.M.J. Francort, zelf docent maatschappijleer en auteur van Actua.ml, meerdere leermiddelen voor maatschappijleer en medeauteur van Zorg op maat.

- Actua.ml Multiculturele samenleving
(havo/vwo)

Opzet: Leer/werkboek A4-formaat (gelijmd, geperforeerd)
De omvang is 128 pagina's.
De prijs bedraagt € 12,95
ISBN: 9789075982398
 

Hoofdstuk 1:  Culturen en gelijkwaardigheid

Hoofdstuk 2: Etnische ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Hoofdstuk 3: Ruimtelijke segregatie

Hoofdstuk 4: Problemen met Marokkanen

Hoofdstuk 5: Multiculturele hoop

 

ELO - elektronische leeromgeving

Via internet, de Elektronische leeromgeving, van Actua.ml kunt u leerlingen toetsen digitaal laten maken of oefenen. Ook kunt u extra materiaal laten uitvoeren via de ELO.
Voor gebruikers van onze methode Actua.ml is het gebruik van de ELO gratis.

 

 

Winkelwagen

Er zijn 0 artikel(en) in uw winkelwagen.

Vakgebieden

Inschrijven voor nieuwsbrieven:
Biologie
Burgerschap
Engels
Filosofie
Frans
Maatschappij-leer/wet.
Spaans
Studie- en mentorles
Verzorging
Emailadres:
Aanmelden
Afmelden
 


Actua Uitgeverij BV
Engweg 42
6741CZ Lunteren
Tel 0318-482210
Contact
Vacatures
Disclaimer
Algemene voorwaarden
Contact
KvK-nummer 09093588
BTW-nummer NL821397199B01